Social kapital styrker arbejdslysten

Vores forhold til kollegerne tages under kærlig behandling i Videncenter for God Arbejdslysts nye indeks-udgivelse. Vi ser nærmere på, hvordan det står til med den sociale kapital på danske arbejdspladser.
Social kapital styrker arbejdslysten

GAIS´ model og spørgeramme står på et solidt vidensgrundlag i form af God Arbejdslyst Indeks. Den syvende indeksudgivelse, som hedder: Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst, er netop nu på gaden. I en serie af blogindlæg dykker vi ned i indeksets perspektiver på, hvad der er på spil i det gode kollegaskab. Vi starter et rigtig spændende sted – nemlig om social kapital. 

Vi ved, at arbejdspladsens sociale kapital er den egenskab, der sætter medarbejderne i stand til i fællesskab at løse arbejdspladsens kerneopgave. For at kunne løse kerneopgaven er det nødvendigt, at både medarbejdere og ledere evner at samarbejde, og at dette samarbejde er baseret på tillid og retfærdighed. Hvis det halter med tilliden, retfærdigheden eller samarbejdet, så halter det også med den enkeltes arbejdslyst. Derfor er det vigtigt at arbejde med den sociale kapital, hvis man ønsker at højne arbejdslysten i det kollegiale arbejdsfællesskab og at skabe de bedste betingelser for en fælles løsning af organisationens kerneopgave.”

Christian Borrisholt Steen

Seniorkonsulent, Videncenter for God Arbejdslyst

Tre komponenter spiller sammen

Der findes i litteraturen forskellige definitioner af ”social kapital”. Videncenter for God Arbejdslyst benytter sig af den definition, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) anvender:

Social kapital styrker arbejdslysten

Social kapital opstår i relationen mellem mennesker – det er ikke en individuel egenskab ved den enkelte. Lad os knytte lidt flere ord på de tre komponenter i social kapital: tillid, retfærdighed og samarbejde:

TILLID handler om, hvorvidt ledere og medarbejdere har tillid til, at alle bidrager konstruktivt til at løse organisationens kerneopgave. Der er altså to dimensioner af tillid i spil, dels en ”lodret” tillid mellem medarbejdere og leder og dels en ”vandret” tillid medarbejderne imellem. Tillid er ikke noget, vi kan kræve af hinanden. Den kan kun opbygges og udvikles gennem handlinger.

RETFÆRDIGHED handler om, hvorvidt den enkelte føler, at tingene går ordentligt for sig i beslutningsprocesser og fordeling af goder i organisationen. Fordeles arbejdsopgaverne på en retfærdig måde? Oplever man anerkendelse, når den er på sin plads? Oplevelse af retfærdighed bidrager til lysten og viljen til at samarbejde. 

SAMARBEJDSEVNE skal ikke alene forstås som den enkelte medarbejders evne til at samarbejde, men også som et relationelt fænomen, der udvikler sig gennem det daglige arbejde mellem kolleger. 

Social kapital bidrager til produktiviteten

Social kapital gør op med en forestilling om, at trivsel og arbejdslyst står i modsætning til produktivitet. Social kapital bidrager med en forståelse af trivsel og arbejdslyst, ”der er meget tæt forbundet med arbejdets indhold – fordi social kapital handler om, hvordan man samarbejder om det, man er ansat til at udrette”.

Højt niveau af social kapital på danske arbejdspladser

Undersøgelserne fra Videncenter for God Arbejdslyst viser et ret højt niveau af social kapital på danske arbejdspladser (se figuren nedenfor). Det understøttes af anerkendt forskning på området, fx skriver Gylling Olesen at ”en række kvalitative undersøgelser fortæller, at Danmark har en høj social kapital […].

Det går godt med tilliden og halvdelen af samarbejdet…..

Figuren herunder viser, at 72% i enten høj eller meget høj grad oplever, at kollegerne stoler på hinanden på arbejdspladsen.

Når det kommer til samarbejde, har hele 74% enten i høj eller meget høj grad en oplevelse af et godt samarbejde kollegerne imellem. Derimod er det kun halvdelen, der i høj eller meget høj grad oplever, at der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen.

….men retfærdigheden halter

Også med oplevelsen af retfærdighed er der plads til forbedringer.  Her er det kun halvdelen, der i høj eller meget høj grad oplever, at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt. Det tyder således på, at dén af de tre komponenter i social kapital, som lederen har allerstørst indflydelse på – nemlig retfærdighed – halter i forhold til oplevelsen af henholdsvis tillid og samarbejde.

Social kapital styrker arbejdslysten

Social kapital hænger i høj grad sammen med arbejdslyst

Undersøgelserne bag indekset viser, at der er en signifikant sammenhæng mellem tillid og arbejdslyst. Oplevelsen af tillid – både kollegerne imellem og i forhold til lederen – får arbejdslysten til at stige. Den gennemsnitlige arbejdslyst hos dem, der oplever høj grad af tillid kollegerne imellem, er på 87 point ud af 100. Manglende tillid er derimod gift for arbejdslysten. Den gennemsnitlige arbejdslyst hos dem, der oplever lav grad af tillid kollegerne imellem, er således på 48 point. 

I lighed med tillid er det tydeligt, at oplevelsen af retfærdighed og samarbejde i høj grad påvirker arbejdslysten. Fx viser undersøgelsen, at dem, der oplever, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde, gennemsnitligt har en arbejdslyst på 92 point ud af 100, hvor gennemsnittet for hele befolkningen ligger på 75 point. Og dem, der i høj grad oplever, at ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger, der har betydning for deres arbejde, har en gennemsnitlig arbejdslyst på 89 point ud af 100 – mens den er 62 point for dem, der ikke oplever sig inddraget i beslutninger.

Måske for meget af det gode

Der er ingen tvivl om, at høj grad af social kapital er godt for både arbejdslyst og produktivitet. Det har de nye undersøgelser i God Arbejdslyst Indeks understreget. Derfor kan arbejde med social kapital være et godt greb til at styrke kollega-faktoren og den generelle arbejdslyst. 

Men et opmærksomhedspunkt kan være, at et meget højt niveau af social kapital kan udgøre en barriere for forandringer i organisationen, fordi medarbejderne bliver for afhængige af hinanden. Den slagside, der ligefrem kan være en hindring for, at man i fællesskab lykkes med kerneopgaven, vil vi belyse i et kommende blogindlæg. 

Læs mere i:  Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst, Videncenter for God Arbejdslyst, 2020 

Fakta om God Arbejdslyst Indeks

Det er sjette år i træk, at Videncenter for God Arbejdslyst og Krifa udgiver God Arbejdslyst Indeks. Dette års indeks bygger på to undersøgelser.

I alt 3.324 lønmodtagere og mellemledere på det danske arbejdsmarked har svaret på 80 spørgsmål om det kollegiale arbejdsfællesskab.

Kantar Gallup har stået for indsamling af de primære data. Derudover er der i mindre grad benyttet resultater fra en undersøgelse, som YouGov gennemførte for Videncenter for God Arbejdslyst i slutningen af 2019.

Andre indlæg

Skab i fælleskab den enkeltes gode arbejdsdag

Skab i fællesskab den enkeltes gode arbejdsdag

Kan I tilgodese både fællesskabets og individuelle behov på din arbejdsplads? Måske er det et paradoks. Men at skabe den gode arbejdsdag for både dig og dine kollegaer er en opgave for fællesskabet.