Vælg den rigtige målingstype og frekvens | GAIS

Vælg den rigtige målingstype og frekvens

 

Denne guide hjælper jer til at vælge det setup for GAIS-målingen, der passer bedst til jer. Første del af guiden handler om at etablere trivselskultur via faste rytmer. Anden del er en konkret gennemgang af de muligheder, GAIS tilbyder. Og sidste del er anbefalinger fra GAIS til at vælge det rigtige setup.

 

Arbejdslyst kommer ikke bare af sig selv. Det kræver et oprigtigt fokus at udvikle og fastholde en trivselskultur. Det handler om, at man som organisation tror på, at trivsel er en afgørende drivkraft i at skabe en sund virksomhed – både forretningsmæssigt og menneskeligt. Og at man derfor aktivt arbejder med trivsel som en fuldstændig integreret del af organisationens kulturarbejde.

 

Rytmer skaber vedvarende fokus

Organisationers udgangspunkt for at skabe en trivselskultur er meget forskellige. Måske har I aldrig arbejdet struktureret med trivsel før, måske har I lavet en årlig trivselsmåling eller har allerede trivsel som strategisk fokus. Uanset jeres udgangspunkt anbefaler GAIS, at I etablerer og fastholder en fast frekvens eller rytme i trivselsarbejdet – fordi det skaber vedvarende fokus og gode vaner. En rytme kan skabes ved at lave trivselsmålinger med et fast interval samt en fast proces for opfølgning og handling på baggrund af målingerne.

 


Fordele ved at etablere faste rytmer

Der er klare gevinster at hente ved at arbejde med faste frekvenser i trivselsarbejdet:

 • Skaber kontinuitet/kultur – trivsel kommer tæt på dagligdagen
 • Automatiseret løsning frisætter HR til at fokusere på selve faciliteringen af processer omkring målingen
 • Signalerer indadtil og udadtil, at trivsel tages alvorligt
 • Aktualitet – kortere vej fra måling til handling
 • Jævnlige data og feedback på bordet som ledelsesredskab
 • Lederne får et ledelsesværktøj i hverdagen, der understøtter dem i at lytte, handle og udvikle deres lederskab
 • Medarbejderne kan komme af med feedback, når det er aktuelt og får medansvar for hverdagens trivselsarbejde.

 

 

GAIS tilbyder et meget fleksibelt setup

Styrken ved GAIS´ løsning er fleksibilitet, og I kan:

 • Skifte målingsfrekvens, når I ønsker: Fx måle kontinuerligt i en periode, holde pause, starte igen med anden frekvens
 • Skifte målingstype, når I ønsker: I kan skifte frit mellem en fuld GAIS-måling og GAIS Quick-måling
 • Få hjælp til at holde rytmen: Platformen tilbyder den grad af automatisering, I ønsker
 • Få overskuelig rapportering: I modtager visuelt lækre og let tilgængelige rapporter både på virksomheds,- afdelings- og medarbejderniveau – uanset målingstype og frekvens.

 

Vælg mellem to målingstyper

I kan vælge mellem to forskellige målingstyper.

 • Fuld GAIS-måling: Den fulde GAIS-måling består af 39 spørgsmål fordelt på 8 spørgebatterier: den overordnede arbejdslyst plus 7 faktorer, der tilsammen afdækker en meget stor del af arbejdslysten. Spørgerammen bygger på God Arbejdslyst Indeks. Den fulde GAIS-måling giver et detaljeret billede af arbejdslysten i virksomheden.
 • GAIS Quick-måling: Quick-målingen består af 8 spørgsmål: ét spørgsmål til den overordnede arbejdslyst + ét spørgsmål til hver af de 7 faktorer i GAIS-modellen. Quick-målingen giver en indikation af, hvordan det står til med arbejdslysten uden at gå i dybden.

 

Vælg mellem adskillige målingsfrevenser

I kan vælge mellem en hel række forskellige målingsfrekvenser – alt efter jeres behov.

Pulsmåling månedligt / hver anden uge /ugentligt:
Her lægger I ud med en fuld GAIS-måling, der bruges som benchmark for den efterfølgende pulsmåling. Ved pulsmålingen opdeles spørgeskemaet i portioner, der udsendes til deltagerne med den frekvens, I vælger.

I kan vælge mellem hver uge, hver anden uge og hver måned. Antallet af spørgsmål i hver måling afhænger af frekvensen. Spørgsmålene er fordelt sådan, at deltagerne i løbet af en periode på tre måneder kommer igennem alle 39 spørgsmål i GAIS :

 • Ugentlig måling: tre / fire spørgsmål pr. gang
 • Måling hver anden uge: syv spørgsmål pr. gang
 • Månedlig måling: 14 spørgsmål pr. gang

I løbet af 3 måneder med pulsmåling bliver der indsamlet en fuld rapport på både virksomheds- og individniveau. Rapporten er dynamisk og opdateres hver gang, der indløber nye resultater.

Årlig /halvårlig / kvartalsvis måling:
Målingen gentages enten årligt, halvårligt eller hvert kvartal og består af en fuld GAIS-måling. Gentagelsen kan enten ske helt automatisk, eller GAIS kan minde administrator om, at nu er det snart tid til at genudsende målingen.

Enkeltstående måling:
En enkeltstående måling udsendes kun én gang og består af en fuld GAIS-måling.

 

GAIS anbefaler – valg af setup

Det kan give rigtig god mening at skifte mellem forskellige målingstyper og -frekvenser, der matcher den fase, jeres virksomhed er i og jeres aktuelle behov. Se et eksempel i boksen herunder.

Den årlige trivselsmåling har begrænsninger
Mange virksomheder laver en årlig trivselsmåling. Det kan være et godt sted at starte, og det giver et godt udgangspunkt. Men der er også begrænsninger. Medarbejdere og ledere kan opleve, at trivsel er noget, vi kun sætter fokus på én gang om året. Målingsresultaterne bliver også hurtigt forældede og uaktuelle i en hverdag, hvor forandringshastigheden er stor.

Godt at måle hyppigere – men der skal følges op
Ved at måle trivslen med en hyppigere frekvens med færre spørgsmål, har I mulighed for at følge udviklingen i trivslen meget tættere. Der bliver kortere vej fra måling til handling, og via dialogfunktionen på platformen får ledere og medarbejdere mulighed for løbende at være i dialog omkring det, der rører sig. Al måling kræver opfølgning – og med hyppigere måling følger, at HR og ledere er villige til løbende at tage imod og handle på den feedback, som medarbejderne giver via målingerne.

Anbefaling
Det er vigtigt, at I tager hensyn til jeres kultur og erfaringer, når I vælger setup for jeres måling. Men det er også en god ide, at I udfordrer jer selv. Hvis I skal etablere en trivselskultur, kræver det et vedvarende fokus. GAIS anbefaler, at I etablerer en fast rytme, og at I måler hyppigere, end I måske havde forestillet jer. I kan fx starte med en fuld GAIS-måling efterfulgt af pulsmålinger i en periode. Derefter kan I evaluere og justere til en anden rytme, hvis der er brug for det.

 

Eksempel: Virksomhed skifter mellem pulsmåling, pause og quick-måling

 

Virksomheden “Det Går Godt Aps” vil igangsætte et strategisk trivselsfokus. Ledelsen og HR starter med en fuld GAIS-måling for at få et samlet overblik. De kan se, at der er brug for en meget tættere dialog mellem ledere og medarbejdere omkring motivation og trivsel, og de igangsætter ugentlige pulsmålinger for at styrke dialogen og mulighed for at handle på aktuelle udfordringer.

Efter nogle måneder kan de mærke, at medarbejderne begynder at gå død i de ugentlige målinger. De beslutter at holde en pause hen over sommeren. Her arbejder man i ledelsen på at løse nogle behov, som pulsmålingerne har peget på.

I løbet af efteråret laver virksomheden en månedlig GAIS Quick-måling for fortsat at være opdateret med, hvordan det går. Midt på efteråret er “Det Går Godt Aps”desværre nødt til at sige farvel til en række medarbejdere på grund af vigende omsætning. Det giver et ordentligt dyk nedad i motivation og trivsel, og man beslutter at genstarte de ugentlige pulsmålinger for at have fingeren på pulsen og sikre en tæt dialog i en svær tid for virksomheden.