GAIS skaber resultater hos NGO’er

Et projekt blandt 11 NGO’er viser en tydelig sammenhæng mellem fokuseret ledelsesudvikling og medarbejdernes arbejdslyst. Det indikerer, at der er et stort menneskeligt og økonomisk potentiale i at udvikle en ledelsespraksis med fokus på trivsel.
GAIS skaber resultater

Resultatet af projekt “Positivt Lederskab®” viser, at den overordnede arbejdslyst er steget i alle de deltagende organisationer. Der er samtidig sket en stigning i alle syv de syv faktorer, som der måles på i en GAIS-trivselsmåling.  Især er det værd at fremhæve, at faktorerne “mestring”, “resultater” og “balance” steg med 6-8%.

En branche med risiko for dårlig arbejdslyst

Der er god grund til at sætte særligt fokus på arbejdslysten hos NGO’er.

I 2020 blev den første store, systematiske kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i frivillige organisationer lavet. Kortlægningen viser, at rollekonflikter, arbejdsmængde og ensomhed i arbejdet i høj grad påvirker medarbejdernes trivsel negativt, mens høj grad af mening og medbestemmelse i arbejdet påvirker trivslen positivt.

En undersøgelse blandt magistre ansat i NGO-er viser, at 29% oplever, at det psykiske arbejdsmiljø er enten dårligt eller meget dårligt. Det tal er dobbelt så højt som gennemsnittet for alle brancher. Respondenterne peger på, at dårligt samarbejde med ledelsen, uklarhed om forventninger og opgaver har den mest negative indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø.

Mange NGO’er bruger meget energi på at spare, og det kan medføre et dårligt arbejdsklima. Deltagerne i forløbet konstaterer, at ved at fokusere på medarbejdertrivsel i stedet, sker der en øgning i arbejdskapaciteten – og sparekniven kan gemmes væk.

Ib Hørup

Partner og direktør i Positivt Lederskab®

Hvad er NGO'er?

NGO (Non-Governmental Organizations) er en bred betegnelse for både private og frivillige organisationer inden for forskellige områder af velgørenhed. NGO’er er non-profitorganisationer, der arbejder uafhængigt af de nationale myndigheder. Det er en branche, som har stor tradition for frivillighed. Det kan give de ansatte udfordringer i forhold til at skelne mellem arbejde og frivillighed, og det kræver dygtig ledelse at navigere i det felt.

Projekt “Positivt Lederskab®” løftede arbejdslysten

Netop et ønske om at højne arbejdslysten i NGO-branchen lå bag projekt “Positivt Lederskab®”, som Velliv Foreningen støttede i 2019/2020. Deltagerne bestod af ledere fra 11 forskellige NGO’er. Organisationerne repræsenterer tilsammen 888 ansatte og cirka 4.770 frivillige. Projektet bestod af et ni måneders lederudviklingsforløb, der fokuserede på at gøre den enkelte leder i stand til at agere som trivselsfremmer i egen organisation gennem styrkelse af det personlige og professionelle lederskab.

Sådan forløb projektet

 De deltagende organisationer startede med at lave en baseline GAIS-måling. Ledelsesforløbet bestod herefter bl.a. af undervisning, individuelle coachingsessioner og netværkssamlinger. Samtidig skulle lederne træne færdigheder i at skabe arbejdslyst blandt medarbejderne – fx gennemføre 1:1 trivselssamtaler. Forløbet sluttede af med en opfølgende GAIS-måling. 

Forløbet har bragt min indre leder frem

Deltager i Positivt Lederskab-forløbet

Og resultaterne var tydelige. Den opfølgende GAIS-måling viste en stigning i alle 7 arbejdslystfaktorer i forhold til baselinemålingen.  Det viser, at fokuseret ledelsesudvikling er med til at løfte ikke bare faktoren ledelse – det har afledte effekter på andre faktorer som fx balance og mestring, som typisk kan være udfordret i NGO-branchen. 

Andre indlæg