Vælg den rigtige målingstype og frekvens

Denne guide hjælper jer til at vælge det setup for GAIS-målingen, der passer bedst til jer. Første del af guiden handler om at etablere trivselskultur via faste rytmer. Anden del er en konkret gennemgang af de muligheder, GAIS tilbyder. Og sidste del er anbefalinger fra GAIS til at vælge det rigtige setup.

Arbejdslyst kommer ikke bare af sig selv. Det kræver et oprigtigt fokus at udvikle og fastholde en trivselskultur. Det handler om, at man som organisation tror på, at trivsel er en afgørende drivkraft i at skabe en sund virksomhed – både forretningsmæssigt og menneskeligt. Og at man derfor aktivt arbejder med trivsel som en fuldstændig integreret del af organisationens kulturarbejde.

Rytmer skaber vedvarende fokus

Organisationers udgangspunkt for at skabe en trivselskultur er meget forskellige. Måske har I aldrig arbejdet struktureret med trivsel før, måske har I lavet en årlig trivselsmåling eller har allerede trivsel som strategisk fokus. Uanset jeres udgangspunkt anbefaler GAIS, at I etablerer og fastholder en fast frekvens eller rytme i trivselsarbejdet – fordi det skaber vedvarende fokus og gode vaner. En rytme kan skabes ved at lave trivselsmålinger med et fast interval samt en fast proces for opfølgning og handling på baggrund af målingerne.

Læs mere om at etablere trivselskultur via faste rytmer.

Fordele ved at etablere faste rytmer

Der er klare gevinster at hente ved at arbejde med faste frekvenser i trivselsarbejdet:

 • Skaber kontinuitet/kultur – trivsel kommer tæt på dagligdagen
 • Automatiseret løsning frisætter HR til at fokusere på selve faciliteringen af processer omkring målingen
 • Signalerer indadtil og udadtil, at trivsel tages alvorligt
 • Aktualitet – kortere vej fra måling til handling
 • Jævnlige data og feedback på bordet som ledelsesredskab
 • Lederne får et ledelsesværktøj i hverdagen, der understøtter dem i at lytte, handle og udvikle deres lederskab
 • Medarbejderne kan komme af med feedback, når det er aktuelt og får medansvar for hverdagens trivselsarbejde.

GAIS tilbyder et meget fleksibelt setup

Styrken ved GAIS´ løsning er fleksibilitet, og I kan:

 • Vælg flere målingstyper: Vælg firt mellem målingstyperne: Klassisk GAIS og Quick GAIS.
 • Fastlægge den frekvens, I ønsker: Vælg frit mellem højfrekvente pulsmålinger og lavfrekvente målinger.
 • Afprøve forskellige setup: Skift mellem målingstyper og frekvenser, når I ønsker det.
 • Få hjælp til at holde rytmen: Platformen tilbyder den grad af automatisering, I ønsker
 • Få overskuelig rapportering: I modtager visuelt lækre og let tilgængelige rapporter både på virksomheds,- afdelings- og medarbejderniveau – uanset målingstype og frekvens.

Vælg mellem flere målingstyper

I kan vælge mellem flere forskellige målingstyper – alt efter jeres behov.

 • Fuld GAIS-måling: Få et detaljeret indblik i arbejdslysten i virksomheden.
 • GAIS Quick-måling: Få en fornemmelse af arbejdslysten i jeres virksomhed.
 • Faktormåling: Gå i dybden med en enkelt af arbejdslystfaktorerne.

Forskel på de forskellige målingstyper

Fuld GAIS:  Spørgerammen til Fuld GAIS består af 40 spørgsmål. Spørgsmålene er udviklet og forfinet arbejdet med God Arbejdslyst Indeks. God Arbejdslyst Indeks, der kortlægger, validerer og løbende måler på de syv vigtigste faktorer for arbejdslysten, er udviklet i samarbejde mellem Krifas Videncenter for God Arbejdslyst, Kantar Gallup og Institut for Lykkeforskning. De 40 spørgsmål i Fuld GAIS fordeler sig på spørgebatterier til de 7 faktorer samt et særskilt spørgebatteri, der indfanger den overordnede arbejdslyst. Se Fuld GAIS spørgeramme her

Quick GAIS:  Spørgerammen til Quick GAIS består af ét spørgsmål til den overordnede arbejdslyst og ét spørgsmål til hver af de syv faktorer. Det er altså Fuld GAIS i kondenseret og forenklet form. Da arbejdslysten og faktorerne kun belyses med et enkelt spørgsmål hver, kommer man ikke i dybden med, hvordan det står til med trivslen. Med Quick GAIS får man en indikation, som man følge op med dialog eller måske en mere dybdegående måling. Se Quick GAIS´ spørgeramme her.  

Faktormåling: Spørgerammen til en faktormåling består af en række spørgsmål til forskellige dimensioner af den faktor inden for arbejdslysten, som man ønsker at gå i dybden med. De enkelte dimensioner belyses typisk ud fra 3-4 spørgsmål hver. Spørgsmålene bygger på de undersøgelsesmodeller, som Videncenter for God Arbejdslyst og Kantar Gallup udvikler for de enkelte faktorer. 

Se spørgeramme for faktormåling om mening her.
Se spørgeramme for faktormåling om ledelse her.

Vælg mellem adskillige målingsfrekvenser

I kan vælge mellem en hel række forskellige målingsfrekvenser – alt efter jeres behov.

Enkeltstående måling: Udsendes én gang

En enkeltstående måling udsendes kun én gang og består af en Fuld GAIS-måling med 40 spørgsmål.

Lavfrekvente målinger:  Udsendes årligt, halvårligt eller kvartalsvist

Målingen gentages enten årligt, halvårligt eller hvert kvartal og består af en Fuld GAIS-måling med 40 spørgsmål. Gentagelsen kan enten ske helt automatisk, eller GAIS kan minde administrator om, at nu er det snart tid til at genudsende målingen.

Højfrekvente målinger:  Udsendes månedligt / hver anden uge /ugentligt

Her lægger I ud med en fuld GAIS-måling, der bruges som benchmark for den efterfølgende højfrekvente måling, der også kaldes en pulsmåling. Ved pulsmålingen opdeles de 40 spørgsmål i portioner, der udsendes til deltagerne med den frekvens, I vælger.

I kan vælge, om målingen skal udsendes hver uge, hver anden uge og hver måned. Antallet af spørgsmål i hver måling afhænger af frekvensen. Spørgsmålene er fordelt sådan, at deltagerne i løbet af en periode på tre måneder kommer igennem alle 40 spørgsmål i GAIS :

 • Ugentlig måling:  tre / fire spørgsmål pr. gang
 • Måling hver anden uge: syv spørgsmål pr. gang
 • Månedlig måling: 14 spørgsmål pr. gang
 •  

I løbet af 12 uger med pulsmåling bliver der indsamlet en fuld rapport på både virksomheds- og individniveau. Rapporten er dynamisk og opdateres hver gang, der indløber nye resultater. Efter de 12 uger starter dataindsatlingen forfra, og rappporten opdateres kontinuerligt med nye, friske resultater. Pulsmålingen fortsætter kontinuerligt, indtil I vælger at stoppe den igen.

Læs Q&A om pulsmålinger.

GAIS anbefaler – valg af setup

Det kan give rigtig god mening at skifte mellem forskellige målingstyper og -frekvenser, der matcher den fase, jeres virksomhed er i og jeres aktuelle behov. Se et eksempel i boksen herunder.

 

Den årlige trivselsmåling har begrænsninger

Mange virksomheder laver en årlig trivselsmåling. Det kan være et godt sted at starte, og det giver et godt udgangspunkt. Men der er også begrænsninger. Medarbejdere og ledere kan opleve, at trivsel er noget, vi kun sætter fokus på én gang om året. Målingsresultaterne bliver også hurtigt forældede og uaktuelle i en hverdag, hvor forandringshastigheden er stor.

Godt at måle hyppigere – men der skal følges op

Ved at måle trivslen med en hyppigere frekvens med færre spørgsmål, har I mulighed for at følge udviklingen i trivslen meget tættere. Der bliver kortere vej fra måling til handling, og via dialogfunktionen på platformen får ledere og medarbejdere mulighed for løbende at være i dialog omkring det, der rører sig. Al måling kræver opfølgning – og med hyppigere måling følger, at HR og ledere er villige til løbende at tage imod og handle på den feedback, som medarbejderne giver via målingerne.

Anbefaling

Det er vigtigt, at I tager hensyn til jeres kultur og erfaringer, når I vælger setup for jeres måling. Men det er også en god ide, at I udfordrer jer selv. Hvis I skal etablere en trivselskultur, kræver det et vedvarende fokus. GAIS anbefaler, at I etablerer en fast rytme, og at I måler hyppigere, end I måske havde forestillet jer. I kan fx starte med en fuld GAIS-måling efterfulgt af pulsmålinger i en periode. Derefter kan I evaluere og justere til en anden rytme, hvis der er brug for det.

Eksempel: Virksomhed skifter mellem pulsmåling, pause og quick-måling

Virksomheden “Det Går Godt Aps” vil igangsætte et strategisk trivselsfokus. Ledelsen og HR starter med en fuld GAIS-måling for at få et samlet overblik. De kan se, at der er brug for en meget tættere dialog mellem ledere og medarbejdere omkring motivation og trivsel, og de igangsætter ugentlige pulsmålinger for at styrke dialogen og mulighed for at handle på aktuelle udfordringer.

Efter nogle måneder kan de mærke, at medarbejderne begynder at gå død i de ugentlige målinger. De beslutter at holde en pause hen over sommeren. Her arbejder man i ledelsen på at løse nogle behov, som pulsmålingerne har peget på.

I løbet af efteråret laver virksomheden en månedlig GAIS Quick-måling for fortsat at være opdateret med, hvordan det går. Midt på efteråret er “Det Går Godt Aps”desværre nødt til at sige farvel til en række medarbejdere på grund af vigende omsætning. Det giver et ordentligt dyk nedad i motivation og trivsel, og man beslutter at genstarte de ugentlige pulsmålinger for at have fingeren på pulsen og sikre en tæt dialog i en svær tid for virksomheden.

Andre guides og værktøjer